Terra-son palen

Typering van het systeem

In de grond gevormde, trillingsvrij aangebrachte paal met geprefabriceerde betonnen kern met verzwaarde voet in de zandlagen.

Video

Brochure

 

Vervaardiging

Omschrijving:

 1. Een boorbuis, voorzien van een spiraal en een verloren boorpunt, wordt in de grond geschroefd. De hoge axiale druk en een hoog draaimoment zorgen ervoor dat de boorbuis tijdens het boren de spoed van de spiraal nagenoeg volgt. Hierdoor treedt slechts een beperkte ontspanning van de zandlagen op.
 2. De geprefabriceerde betonkern wordt in de buis op de boorpunt geplaatst.
 3. Nadat de kern is aangebracht, wordt een groutmengsel in de buis gegoten waarbij het groutmengsel onder druk wordt gehouden.
 4. De buis wordt rechtsdraaiend getrokken totdat de bovenzijde van de funderingszandlaag is bereikt, waarbij de ruimte die vrijkomt direct met mortelspecie wordt gevuld.
 5. Boven de draagkrachtige lagen wordt de boorbuis linksom teruggedraaid, zodat de grond tussen de schroefbladen zo veel mogelijk achterblijft.
 6. Nadat de buis is getrokken kan de stelling worden verplaatst.

Materieel

 1. Gegevens stelling
  a. Gehanteerde typen: Junttan PM 30, IHC F3500, CX 700 GLS en Woltman 900 HPDR, SennebogenS6100XLR.
  b. Zwaarste onderdeel: 0,5 à 0,95 MN.
  c. Wijze van transport naar de bouwplaats: dieplader.
  d. Benodigd hulpmaterieel: shovel of hulpkraan t.b.v. manoeuvreren prefab paalkernen.
  e. Wijze van transport op de bouwplaats: zelfrijdende funderingsmachine.
  f. Maximaal begaanbare helling: 1:7.
 2. Capaciteit inbrengmaterieel
  Vermogen draaitafel:
  • Draaimoment: 250 kNm.
  • Axiale drukkracht: circa 400 kN.
 3. Trillingsniveaus
  Dit paalsysteem is als trillingsvrij te beschouwen.
 4. Geluidsniveaus
  Circa 80 à 85 dB(A) op 10 m1.

Karakteristieke eigenschappen

 1. Dwarsafmetingen
  De dwarsafmeting van de vierkante geprefabriceerde betonnen kern wordt afgestemd op de afmetingen van de boorbuis. Rondom de paal moet voldoende ruimte resteren om de kern van een mortelschil c.q. betonschil ter dikte van circa 50 à 100 mm te voorzien.
  De volgende standaardafmetingen zijn van toepassing:
  • Dwarsafmeting geprefabriceerde kern (vierkant): 220 mm 250 mm, 290 mm en 320 mm.
  • Diameter boorbuis: ø 406 mm, ø 457 mm en ø 508 mm.
  • Uitwendige diameter boorspiraal: ø 550 mm, 600 mm, 650 mm.
  • Uitwendige diameter paalvoet: ø 550 mm, 600 mm, 650 mm.
 2. Mogelijke paallengte
  De paallengte is afhankelijk van de uitvoeringswijze, waarbij de slankheid van de geprefabriceerde kern in beschouwing moet worden genomen. Hiervoor geldt in de regel een maximale lengte van circa 80 à 90 maal de dwarsafmeting van het geprefabriceerde element.
 3. Gebruikelijke wapening
  Afhankelijk van paalbelasting. Zware kopwapening van 8 ø 20 mm in combinatie met voorspanning is mogelijk.

Draagkracht/vervormingsgedrag

 1. Grondmechanische draagkracht
  Dit paalsysteem is niet expliciet beschreven in de klasse-indeling van NEN 9997-1. De hierna genoemde paalklassefactoren zijn door Terracon tijdens proefbelastingsprogramma’s vastgesteld in combinatie met een zo goed mogelijke inpassing van het betreffende paalsysteem in het systeem van de tabellen 2 en 3 van NEN 9997-1.

  Paaltype Paalklassefactoren Last-vervormingsgedrag
  αp β αs
  Terra-Son paal 0,56 1,0 0,006 Type 1 à 2

   

 2. Wat wordt als paalpuntniveau aangemerkt?
  Niveau stalen boorpunt.
 3. Mogelijkheden voor vergroting van de grondmechanische draagkracht
  Het volledig grondverdringend inboren van de stalen hulpbuis (Terr-Econ-paal)
 4. Mogelijkheden voor reductie van de negatieve kleef
  a. Door het achterwege laten van een omhulling van de geprefabriceerde kern ter plaatse van de samendrukbare grondlagen is de negatieve kleef te beperken.
  b. Het toepassen van een laag bentoniet bij het bovenste gedeelte van de kern.

Mogelijke toepassingen

1a Toepasbaarheid bij grote variatie in de bodemgesteldheid
Goed toepasbaar.
1b. Toepasbaarheid bij slappe bodemlagen
Dankzij het gebruik van een prefab paalkern is er geen enkel risico op een discontinue paalschacht.
2. Mogelijke schoorstanden
In verband met het centreren van de kern zullen bij palen met grote schoor-standen aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.
3. Uitvoering in beperkte ruimte
Niet mogelijk.
4. Minimale hart-op-hart-afstand in verband met uitvoering
Hierbij gelden regels voor in de grond gevormde palen.
5. Minimale tussenafstand tot belendingen in verband met uitvoering
Afhankelijk van het toe te passen materieel, de situatie en de uitvoeringswijze. In het algemeen minimaal 0,8 m1.
6. Mogelijke uitvoering vanaf open water
Dit paalsysteem kan in principe vanaf open water worden aangebracht. Het niveau van de bovenkant van de mortel-/betonspecieomhulling is dan gelijk aan het bodemniveau, terwijl de geprefabriceerde kern op een hoger niveau kan worden aangebracht.
7. Geschiktheid als trekpaal
Goed geschikt om als trekpaal te fungeren vanwege de aanwezigheid van de voorgespannen kern. De Terra-Son-paal kan uitstekend verdiept worden aangebracht waarbij de prefab paalkern van inwendige ribbels kan worden voorzien teneinde een prima hechting aan onderwaterbeton te bewerkstelligen.
8. Aanvullende bepalingen/opmerkingen
Niet van toepassing.

Kwaliteit en veiligheid

Terracon beschikt over een gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidszorgsysteem volgens NEN-NE-ISO 9001:2015 en VCA Petrochemie en Veilig Bewust Certificaat 3. Gewerkt wordt met interne uitvoeringsrichtlijnen. De palen worden uitgevoerd conform het projectgebonden kwaliteits- en veiligheidsplan, waar het keuringsplan deel van uitmaakt.

— Posted on 19 februari 2014 at 15:58 by